Условия за използване на www.maxrs.com

Радваме се, че посетихте нашия Интернет портал http://www.maxrs.com (наричан по-нататък “уеб-сайт”). Надяваме се, че ще се възползвате от това, което Ви предлагаме и че ще откриете много полезни предложения за Вашия бизнес. Моля отделете малко време, за да прочетете задълбочено този текст.

1. Общи положени
Всяко използване, частично или пълно, на уеб-сайта се допуска само в съответствие с тези условия за използването му. „Макс риалстейт” ЕООД си запазва правото да коригира, променя или замества тези условия за използване по всяко време и без предварително уведомяване. Чрез влизането с парола или там, където такава не е необходима, чрез получаването на достъп или използването на уеб-сайта, Вие приемате текущата версия на тези условия за използване като основа за използването на този уеб-сайт. Всяко използване, частично или пълно, на сайта на „Макс риалстейт” ЕООД е на Ваша собствена отговорност.

2. Достъпност на сайта на „МАКС РИАЛСТЕЙТ” ЕООД
Потребителят съзнава, че „МАКС РИАЛСТЕЙТ” ЕООД не поема никаква отговорност относно непрекъснатия достъп до този уеб-сайт. Освен това, „МАКС РИАЛСТЕЙТ” ЕООД си запазва правото да спира напълно или частично работата на този уеб-сайт или да ограничава достъпа до него по всяко време и без предварително уведомяване.

3. Използване на сайта на „МАКС РИАЛСТЕЙТ” ЕООД и предоставяното от него съдържание и информация
Цялата информация, която „МАКС РИАЛСТЕЙТ” ЕООД е направила достъпна на своя сайт, се предоставя на потребителя безплатно, освен ако изрично не е указано друго. Всеки потребител може да използва и записва предлаганата информация за свои лични нужди. Всички други начини за използване на информацията, по-специално всякакъв вид копиране, промяна или използването й във всякакъв вид публикации или рекламни материали е разрешено само след предварително съгласие на „МАКС РИАЛСТЕЙТ” ЕООД или собственика на информацията.

4. Линкове / Съдържание и материали на трети лица
Сайтът на „МАКС РИАЛСТЕЙТ” ЕООД може да съдържа линкове и препратки към уеб-страници на трети страни. „МАКС РИАЛСТЕЙТ” ЕООД не поема никаква отговорност за съдържанието на такива уеб-страници и не представя официално, нито подкрепя такива уеб-страници или тяхното съдържание, тъй като „МАКС РИАЛСТЕЙТ” ЕООД не упражнява контрол върху информацията или съдържанието на тези страници. Освен това, „МАКС РИАЛСТЕЙТ” ЕООД не носи отговорност за качеството, достоверността или пълнотата на информацията на трети страни, като тази информация е изрично упомената на сайта на „МАКС РИАЛСТЕЙТ” ЕООД като информация на трети страни, включително информацията, предоставена от нашите търговски партньори.

5. Сваляне на софтуер
Ако „МАКС РИАЛСТЕЙТ” ЕООД предлага за сваляне софтуер, частичното или пълното използване на този софтуер ще се осъществява само в съответствие със съответните лицензионни условия на легитимния доставчик или собственик (лицензно споразумение). Тези условия ще бъдат изпращани заедно със софтуера или ще могат да бъдат получени от производителя/легитимния доставчик на съответния софтуер. В повечето случаи потребителят няма да бъде в състояние да инсталира такъв софтуер преди или без да е приел съответните лицензионни условия и клаузи.

Предлаганият за сваляне софтуер в повечето случаи ще бъде предназначен изключително за лично ползване или за тестови цели. Всякакъв друг начин на използването му може и ще бъде преследван съгласно наказателното и гражданското законодателство. Правата, които задължително се предоставят на потребителя, няма да бъдат засегнати от конкретния обхват на законите, приложими на съответната територия.

„МАКС РИАЛСТЕЙТ” ЕООД не носи отговорност за щети, възникнали пряко или непряко поради свалянето на свалените файлове.

6. Важна забележка относно компютърните вируси
Въпреки, че „МАКС РИАЛСТЕЙТ” ЕООД полага всички усилия да запази своя сайт чист от вируси, „МАКС РИАЛСТЕЙТ” ЕООД не може да даде никаква гаранция, че на него няма никакъв злонамерен софтуер. За да се защити, потребителят трябва да предприеме необходимите стъпки и мерки за сигурност и да използва антивирусни сканиращи програми, преди да свали каквато и да било информация, софтуер или документация.

7. Правила за използване на пароли и отговорности
Единствено потребителят носи отговорност за обезпечаване на сигурността на паролите и избягване на лошото администриране на тези пароли, които е получил, за използване в този уеб-сайт. В случай, че потребителят открие, че неговата парола е била непреднамерено разкрита на неуправомощен потребител и/или трета страна или че има опасност от злоупотреба с пароли, потребителят трябва незабавно да информира „МАКС РИАЛСТЕЙТ” ЕООД. Тогава „МАКС РИАЛСТЕЙТ” ЕООД ще вземе мерки за блокиране на съответната парола. Въпреки казаното по-горе обаче, „МАКС РИАЛСТЕЙТ” ЕООД няма да носи отговорност по никакви споразумения, граждански правонарушения или по силата на елементи от теорията на правото, които могат да бъдат сметнати за приложими, за никакви щети, причинени от злоупотребата с лични пароли, освен ако тази злоупотреба не е причинена от преднамереното или очебийно нехайното поведение на служител на „МАКС РИАЛСТЕЙТ” ЕООД или на трета страна, действащи от името на „МАКС РИАЛСТЕЙТ” ЕООД. Освен това, „МАКС РИАЛСТЕЙТ” ЕООД си запазва правото по всяко време и без да посочва конкретни причини да прекрати или ограничи правото на потребителя да получава достъп до защитените с парола страници на сайта чрез блокиране на неговите потребителски данни.

8. Ограничение на отговорността
„МАКС РИАЛСТЕЙТ” ЕООД няма да носи отговорност за никакви последващи щети, по-специално пропуснати ползи, анулиране на операции, прекъсване на операции или загуба на данни, освен, ако такава отговорност не е предвидена от закона. Като отчитаме факта, че при някои законодателства отговорността може да бъде изключена или ограничена, то доколкото такова изключване или ограничаване не е настъпило, в настоящите условия за използване отговорността се ограничава до 10.000 евро за всеки случай на нанасяне на щети, като максималната сума не може да надхвърля 50.000 евро.

9. Юрисдикция / Действащо законодателство
Сайтът на „МАКС РИАЛСТЕЙТ” ЕООД функционира и се администрира само в и за страните, в които „МАКС РИАЛСТЕЙТ” ЕООД има представителства. „МАКС РИАЛСТЕЙТ” ЕООД не предоставя никакви гаранции по отношение на това, че информацията, софтуера и/или документацията на нейния сайт са подходящи или достъпни за разглеждане или сваляне от точки, разположени в други страни. Ако някои потребители от други страни получават достъп до сайта на „МАКС РИАЛСТЕЙТ” ЕООД, те носят изключителната отговорност за спазването на всички местни закони. Достъпът до информацията, софтуера и/или документацията от сайта на „МАКС РИАЛСТЕЙТ” ЕООД, осъществен от страни, където такова съдържание се счита за незаконно, е категорично забранен.

© “ Макс риалстейт” ЕООД